Menu

| Forside

Skævinges historie
| Lokalrådet
| Landsbyvisioner 2020
| Det er sket
| Foreninger
| Institutioner
| Referater 2013 og 2014
| Referater 2010-2012
| Debat forum
| Links

Vision: Et blomstrende samfund

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

14-03-2017:

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 15-03-2017, KLOKKEN 19:00 – 20:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. Valg af dirigent.

- Bestyrelsen foreslår Henning Andersen.

2. Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.

- Aflægges af Bernt Salzwedell.

3. Beretning fra arbejdsgrupperne.

- Der har ikke været nedsat arbejdsgrupper i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede år til godkendelse.

- Forelægges af Carsten Toft-Hansen.

5. Budget for det kommende år.

- Forelægges af Carsten Toft-Hansen.

6. Indkomne forslag.

- Der er ikke modtaget forslag udefra.

- Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne sker ændringer til følgende:

- - Punkt 2 ændres til: ”Formandens beretning…”

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bernt Salzwedell (formand) er valgt for 2 år og fortsætter.

Carsten Toft-Hansen er valgt for 2 år og fortsætter.

Frank Jensen er klar til genvalg.

Henning Andersen er valgt for 2 år og fortsætter.

Jan Jensen (næstformand) er klar til genvalg.

Jens Sindberg er klar til genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Olfert Trebbien er klar til genvalg som revisor.

Thomas Jørgensen er klar til genvalg som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Kan/skal vi skaffe sponsorer til vores arbejde? Primært til at dække vores udgifter til hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

14-03-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

(lagt på hjemmeside samt på Facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge” den 14-03-2017).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

02-03-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 01-03-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Vi har i går henvendt os til ”Vej og Trafik” for at få svar på vores henvendelse fra den 24-01-2017.

Nødebo Lokalråd indkalder til fællesmøde om trafiksikkerhedsplanen. Afventer dato.

Vi gjorde indsigelse omkring manglende ringvej i kommuneplanen, da vi blev indlemmet i Hillerød Kommune. Carsten tjekker og kontakter kommunen. Bernt spørger kommunen om status på salg af jorden ved Dyremosegård.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

I anlægsplan 2017 fra Hillerød Kommune indgår der 1.000.000 i 2018, 2.000.000 i 2019 og 11.000.000 i 2020. Altså i alt 14.000.000. Vi forespørger kommunen, hvilke beløb der er afsat i de efterfølgende år.18:00 i dag: Møde med kommunen om det videre forløb afholdes den 22-03-2017.

3. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Møde, som lokalrådene skal have med kommunen, finder sted torsdag den 22-03-2017. Bernt og Jan deltager.

4. KOMMUNE-APP’ER.

Bernt har benyttet ”Hillerød Borgertip” 2 gange, men begge tilfælde er blevet afvist, hvorfor Bernt kontakter kommunen for nærmere forklaring.

5. GENERALFORSAMLING.

Afholdes onsdag den 15-03-2017 klokken 19:00 på Føllegård. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

6. KOMMUNEVALG 2017.

Vi har besluttet at invitere repræsentanter fra partierne til et valgmøde på Skævinge Kro. Foreløbig dato: torsdag den 16-11-2017. Jan kontakter kroen, og partierne inviteres derefter så hurtigt som muligt. Vi vil lige som sidst opfordre alle til at komme med forslag til 4-5 fælles spørgsmål til partierne, som de kan forberede sig på og besvare ved mødet. Kommunevalget finder sted tirsdag den 21-11-2017.

7. EVENTUELT.

Orientering om Koordineringsnetværk (Integration), møde den 23-05-2017.

- Ud fra, at vi p.t. ikke skal have flygtninge i Skævinge, sætter vi dette på standby og afventer referat fra mødet.

Orientering om Affaldsindsamling.

- Der er rejst tvivl om, hvor vidt Hillerød Forsyning medvirker til afhentning af det indsamlede affald. Vi forespørger hos Hillerød Forsyning og lægger i øvrigt orienteringen ud på Facebook ”Dit Skævinge” nu.

Orientering om Velkomstmøde den 03-05-2017.

- Vi har ikke deltaget før og gør det næppe denne gang, med mindre kommunen kan oplyse os om nye borgere, der har valgt Skævinge. Umiddelbart bør det være en opgave for kommunen at hilse alle nye borgere i hele kommunen velkommen, uanset om de bosætter sig i bymidten eller i de attraktive landsbyer J.

Borgermøde om biogasanlæg hos Fauerbirk, Egestedvej 2A, 3320 Skævinge.

- Kommunen har tilsendt os indkaldelse af idéer og forslag til projektet og inviteret til borgermøde på adressen den 09-03-2017 fra 16:30 til 19:00.

- Fra Lokalrådet deltager Carsten.

- Umiddelbart mener vi, at opgaven bør ligge hos lokalrådet for Lille Lyngby, hvilket vi orienterer kommunen om.

Med venlig hilsen

02-03-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

20-02-2017:

Skævinge Lokalråd afholder generalforsamling onsdag den 15-03-2017, klokken 19:00 på Føllegård.Dagsorden i henhold til vedtægterne. Alle er velkomne.

Skævinge Lokalråds billede.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

02-02-2017

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 01-02-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Den nye trafiksikkerhedsplan for områderne uden for Hillerød BY blev vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 07-12-2016. For interesserede kan den læses på referatet fra udvalgsmødet.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra ”Vej og Trafik” om planerne for Strøvej.

Endvidere skal vi lige kigge på mulighederne for en ringvej nu, hvor Dyremosegrunden er udbudt til salg. Vi rykker kommunen for status.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi skal lige have en snak med de øvrige interessenter om en fælles henvendelse til Kommunen for at få en status på projektet og planerne for det videre forløb.

3. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Fællesmøde for lokalrådene afholdes torsdag den 09-02-2017 klokken 19:00 på Kulsviergården. Bernt og Jan deltager.

Fælles emner: Trafik / Dialogen med Kommunen.

Dette møde er formøde til det møde, som lokalrådene skal have med Kommunen torsdag den 02-03-2017.

4. KOMMUNE-APP’ER.

Hillerød Kommune beder os (alle borgere) om at indrapportere om skader eller mangler via APP’er. Fordelen herved, contra den hidtidige måde at indrapportere på, er primært, at rapporteringen kan ske direkte fra smartphonen eventuelt bilagt fotos, og at man umiddelbart efter vil få info om udbedringstidspunktet. Vi har prøvet ”Hillerød Borgertip” og har også fået tilbagemelding på den konkrete henvendelse, så vi kan kun anbefale alle at bruge disse APP’er.

Vedrørende ejendomme DaLuxFM Help Desk

Vedrørende trafik og veje Hillerød Borgertip

5. GENERALFORSAMLING.

Afholdes onsdag den 15-03-2017 klokken 19:00 på Føllegård. Annonceres på hjemmesiden samt på Facebook (Dit Skævinge og Skævinge Lokalråd). Sidder du derude og brænder efter at gøre et stykke arbejde for Skævinge i Lokalrådet, hører vi gerne fra dig snarest. ”Der er altid plads til en til…” J.

6. EVENTUELT.

Vi har besluttet – i lighed med ved sidste kommunalvalg – at invitere repræsentanter fra partierne til et valgmøde på Skævinge Kro. Og vi vil lige som sidst opfordre alle til at komme med forslag til 4-5 fælles spørgsmål til partierne, som de kan forberede sig på og besvare ved mødet. Vi vender tilbage med mødedato og program i løbet af foråret. Kommunevalget finder sted tirsdag den 21-11-2017.

Med venlig hilsen

02-02-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

01-02-2017

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 01-02-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Den nye trafiksikkerhedsplan for områderne uden for Hillerød BY blev vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 07-12-2016. For interesserede kan den læses på referatet fra udvalgsmødet.

Som tidligere nævnt er stelerne på Strøvej nu fjernet. Vi afventer melding fra ”Vej og Trafik” om det videre forløb. P.t. er dialogen mellem Lokalrådsformanden og ”Vej og Trafik” desværre ikke så positiv.

Steler på Borupvej er nu blevet udskiftet, så der nu også er rødt bånd på disse.

Endvidere skal vi lige kigge på mulighederne for en ringvej nu, hvor Dyremosegrunden er udbudt til salg. Vi afventer fortsat svar fra kommunen.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Indtil videre intet nyt. Hvordan sikrer vi, at projektet ikke går i ”glemmebogen” i forbindelse med budgettet for 2018?

3. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Fællesmøde for lokalrådene afholdes torsdag den 09-02-2017 klokken 19:00 på Kulsviergården. Opfølgning på lokalrådscamp, afholdt den 11-06-2016 samt:

”Hvilke projekter har I planer om skal løbe af stablen/udvikles/implementeres i løbet af 2017, som på en eller anden måde kalder på formidling til/samarbejde med kommunen eller andre lokalråd?”

Dette møde er samtidig formøde til det møde, som lokalrådene skal have med Kommunen torsdag den 02-03-2017.

4. KOMMUNE-APP’ER.

Hillerød Kommune beder os (alle borgere) om at indrapportere om skader eller mangler via APP’er. Fordelen herved, contra den hidtidige måde at indrapportere på, er primært, at rapporteringen kan ske direkte fra smartphonen eventuelt bilagt fotos, og at man umiddelbart efter vil få info om udbedringstidspunktet. Det må prøves J.

P.t. er der to APP’er:

Vedrørende ejendomme DaLuxFM Help Desk

Vedrørende trafik og veje Hillerød Borgertip

5. GENERALFORSAMLING.

Foreslås afholdt onsdag den 15-03-2017 klokken 19:00 på Føllegård. Andre forslag?

6. EVENTUELT.

 

Med venlig hilsen

01-02-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

12-01-2017

SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

Skævinge Lokalråd stillede Hillerøds borgmester en række spørgsmål omkring emnet efter vedtagelsen i byrådet om at udarbejde en ny spildevandsplan og om at fastholde tvangstilslutning for de berørte borgere i Skævinge.

 

Her er svaret fra borgmesteren:

 

"Tak for din henvendelse af 24. oktober 2016 om drøftelse af principper for nye spildevandsplan samt igangværende projekter på foranledning af Socialdemokratiet og Venstre.

 Forvaltningen har kigget på dine spørgsmål og svarene er skrevet ind her:

 

2 spildevandsplaner på samme tid i 1 kommune:

 Er det lovmæssigt og juridisk muligt at videreføre spildevandsplan 2013-2016, kun gældende for 90 parceller i Hillerød Kommune, og samtidig udarbejde en yderligere spildevandsplan 2017-2020,

gældende for resten af parcellerne i Hillerød Kommune.

Svar:

Hillerød Kommune vil ikke have to gældende spildevandsplaner på samme tid. Spildevandsplan 2013-2016 er stadig gældende indtil den nye spildevandsplan vedtages af Byrådet.

 

Vil man gennemføre påbud udelukkende for de berørte borgere i Skævinge?

 Det fremgår af forslaget, at ”Hillerød Kommunes forvaltning nøje overvejer påbud i henhold til den gældende spildevandsplan”. Skal det tolkes således, at man overvejer, om der er basis for påbud, eller om man skal foreslå frivillighed?  

Svar:

Byrådet besluttede den 26. oktober 2016, at Skævinge skal fortsætte efter principperne i spildevandsplan 2013.

 

Varsel om påbud, dets betydning og status.

 Det lyder i teksten ”Områder i Spildevandsplan 2013-17 (der burde stå 2013-2016…), hvor der har været planlagt – men ikke færdiggjort – projekter, dvs. Uvelse-Lystrup, Gørløse og Østbyen, behandles efter de principper, der vil være gældende i Spildevandsplan 2017-20”.

 

Med andre ord: Kun Skævinge skal fastholdes til gennemførelse af separatkloakering efter den gamle plan.

 Jeg mener ikke, at de kommunale arbejder i forbindelse med separatkloakeringen i Skævinge er tilendebragt. På Strøvej oplever vi fortsat, efter at de nye rør er lagt, at Strøvej oversvømmes ud for Strøvej nummer 4.

Svar:

Separatkloakeringen i Skævinge er afsluttet og eneste udestående er separatkloakering på de private matrikler. Det nye system, som er etableret i Skævinge, vil først virke når alle berørte ejendomme er separatkloakeret og tilsluttet. Den nævnte oversvømmelse ud for Strøvej 4, kan derfor ikke relateres til separatkloakeringen, men derimod kan problemet skyldes en stoppet vejbrønd.

 

Der er endvidere ikke fremsendt påbud til de berørte, men udelukkende ”varsel om påbud” (Miljøbeskyttelseslovens paragraf 75). Et forvarsel er udtryk for partshøring, hvor de berørte har mulighed for at kommentere Forvarslet

 Ifølge Hillerød Forvaltning og udtalelse fra Borgmesteren var der ikke fremkommet svar fra de berørte borgere. Dette har vist sig ikke at være korrekt, da borgere har henvendt sig til Kommunen herom. Jeg har ikke modtaget bekræftelse herpå fra Borgmesteren til dags dato.

Svar:

Hillerød Kommune har ikke opfattet den modtagne henvendelse som en indsigelse mod projektet, men alene som en henvendelse om en mulig dispensationsansøgning. Vi vil under alle omstændigheder vurdere ordlyden af påbuddet inden udsendelse.

 Jeg har ikke kunnet finde vejledning eller information, om der er en tidsfrist mellem ”varsel om påbud” og ”påbud”, men under hensyntagen til den nye behandling nu vil jeg mene, at det udsendte varsel til

Borgerne i Skævinge trækkes tilbage, indtil det er afklaret, hvad der skal ske for Skævinges vedkommende.

Svar:

På byrådsmødet den 26. oktober blev det afklaret, at Skævinge skal separatkloakeres efter principperne i Spildevandsplan 2013-2016. Forvaltningen forventer at udsende påbud om separatkloakering i god tid inden udløbet af fristen den 1. maj 2024.

 Samtidig vil jeg gerne have en klar information, om et eventuelt påbud her i Skævinge vil indeholde en fristforlængelse i forhold til tidsfristen i ”Varsel om påbud”, der blev udsendt i foråret, ikke mindst for at give borgerne en mulighed for at få gennemført den fornødne finansiering af den del af projektet, der ikke betales af Hillerød Kommune eller over den fælles kasse i form af de afgifter, vi alle betaler.

 Svar:

Påbuddet der udsendes vil indeholde en forlænget frist til 1. maj 2024. Dette betyder, at borgerne i Skævinge har haft 10 år fra spildevandsplan 2013-2016 blev vedtaget til påbuddet skal være opfyldt.

Betydningen af ”ny viden” og ”ny lovgivning” for de berørte i Skævinge.

Hillerød Forsynings bestyrelse har bedt Byrådet om en ny plan ”som følge af ny lovgivning og ny viden i forbindelse med det arbejde, forsyningen er begyndt på i forbindelse med den vedtagne spildevandsplan for 2013-16”.

 

Hvilke ændringer i lovgivningen er det, der får bestyrelsen i Hillerød Forsyning til at bede om udarbejdelsen af en ny plan?

Svar:

Den nye lovgivning på vandområdet (drikkevand og spildevand) er en såkaldt TOTEX (TOTEX=TOTal EXpenditures= alle omkostninger) model. Fremadrettet vil vandselskaberne blive reguleret på deres samlede drifts- og anlægsomkostninger inklusive kapitalomkostninger.

I forhold til tidligere giver den nye regulering incitament til at udarbejde løsninger med den laveste totalomkostning (Mest fraseparering af regnvand pr. investeret krone).

Separatkloakering er stadig den rigtige løsning, men den nye lovgivning giver anledning til revurdering af spildevandsplanen med henblik på at udvælge områder, hvor der fjernes mest regnvand for pengene. 

Hvilken ny viden under arbejdet – der udelukkende er udført i Skævinge – har man fået hos Hillerød Forsyning, og hvilken betydning har det for de 90 parceller i Skævinge. Er det muligvis sådan, at en række af disse parceller med ny viden slet ikke behøver at separatkloakere?  

Svar:

Der er ikke fremkommet ny viden for området. Den hydrauliske beregning af det eksisterende kloaknet viser, at der vil forekomme opstuvning til terræn i 61 procent af kloakbrøndene ved en 2 års regn og 78 procent af brøndene ved en 10 års regn. Beregningen viser, at den eksisterende kloak ikke vil kunne klare de fremtidige regnmængder uden risiko for oversvømmelse af kældre og andre arealer.  

Enhver borger kan (oplyst af Esbjerg Kommune til undertegnede skriftligt) foretage en såkaldt ”nedsivningstest” for at bestemme, om jordbunden er egnet til nedsivning. Dette kaldes også en infiltrationstest. Gennemføres med haveslange, skovl, grus, vaterpas og et målebånd (vejledning findes på www.esbjergkommune.dk).

 

Jeg skal derfor opfordre Hillerød Kommune/Hillerød Forsyning til at revurdere situationen for de 90 berørte parceller i Skævinge og i øvrigt medtage Skævinge i en ny spildevandplan.

 Svar:

Nedsivningstest for Skævinge, der danner grundlag for beslutning om et to-strengs-system er vedlagt.

Information om alternative muligheder.

I de nævnte principper for en ny spildevandsplan nævnes der en række forhold, der må være lige så gældende for Skævinge som for resten af Hillerød Kommune:

 

·           Undersøge, om der er muligheder for at lede regnvandet væk på egen grund og dermed opnå at få tilslutningsbidrag tilbage (gælder denne mulighed også for mig, der fik separatkloakeret i 1974?).

 

·           Der nævnes, at arealer, hvor der er asfalt og fliser, øger behovet for at separatkloakere. Dette gælder muligvis for offentlige arealer, men på private grunde vil regnvand kunne afledes fra fliser i indkørsler og tagrender ved at bruge faskiner og dermed fritage parcellen for tvungen separatkloakering.

 

·           Der skal udarbejdes scenarier, der viser miljøproblemer, investeringer og hvilke områder.

 

Skævinge bør indgå på lige fod med andre arealer i Hillerød Kommune.

 Svar:

Grundet generelle dårlige nedsivningsforhold omkring Strøvej er der valgt den mest optimale løsning for separatkloakering (regnvandsledning + spildevandsledning).

Se desuden vedhæftede boreundersøgelser for området. Grundvandet står generelt for højt til at kunne nedsive.  

Betaling af udgifter for arbejde, udført på privat grund.

Det nævnes, at det ikke er lovligt for Forsyningen eller Kommunen at betale for arbejde, der udføres på borgerens ejendom.

Jeg har ikke kunnet finde den eksakte ordlyd eller den paragraf, der oplyser dette, hvorfor jeg gerne ser en juridisk og tekstmæssig fortolkning af dette udsagn:

 Dette ud fra følgende: Såfremt Hillerød Kommune beslutter sig for at rette henvendelse til de berørte parceller med ønske om at gennemføre de nødvendige tiltag på grunden for at sikre, at der bliver anvendt den mest økonomiske løsning, og derefter bestiller entreprenører til at gennemføre arbejdet for kommunens regning, er dette så i strid med formulering i loven?

Svar:

Hillerød Kommune har ikke mulighed for at betale udgiften til separatkloakering på privat grund. I forhold til det ovenstående udsagn, så er det ikke forvaltningen bekendt, at kommunen kan gennemføre arbejdet for kommunens regning.

 Der er i Miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 nr. 4 beskrevet, at kommunen kan ”lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet”.  Der er heller ikke her tale om, at arbejdet kan udføres på kommunens regning.

 Jeg tænker her på andre stikledninger og lignende, der befinder sig på privat grund, men som ikke ejes af grundejeren, for eksempel TV, bredbånd, telefon, elektricitet og lignende.

Er det utænkeligt, at kommunen kunne agere på samme måde til gavn for borgerne?

 Svar:

Det ligger ikke indenfor lovens rammer, at kommunen kan betale for kloakering, der er udført på privat ejendom. 

Økonomi.

Et groft overslag viser, at ved en gennemsnitsudgift på cirka 40.000 kr. pr. parcel her i Skævinge, lyder den samlede regning til de 90 berørte på 3.600.000.

Som jeg har forstået, skal dette tal medregnes i det økonomiske grundlag, som berettiger til separatkloakering.

 Dette tal har næppe været beregnet/medtaget i projektet for Skævinge, hvorfor en revurdering nu må være påkrævet.

 I den forbindelse vil jeg gerne, hvis det må oplyses, have oplyst det samlede beløb, som Hillerød Kommune/Hillerød Forsyning har måttet betale for det arbejde på dette projekt her i Skævinge indtil dags dato, og eventuelt det beløb, der endnu udestår, for eksempel reparation efter opgravninger etc.

Svar:

Etablering af separatkloakering inkl. regnvandsbassin har kostet ca. 15,0 mio. kr. inkl. udestående/resterende reparationer og asfaltarbejde.

 Endvidere bedes der klart beskrevet, hvilke muligheder der er for finansiering af projektet, ikke mindst for de berørte borgere, ud fra formulering ”alle borgere er også kunder i Hillerød Forsyning Spildevand A/S og finansierer som kunder gennem vandafledningsafgiften den anlægsplan, forsyningen vedtag

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]