Menu

| Forside

Skævinges historie
| Lokalrådet
| Landsbyvisioner 2020
| Det er sket
| Foreninger
| Institutioner
| Referater 2013 og 2014
| Referater 2010-2012
| Debat forum
| Links

Vision: Et blomstrende samfund

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

02-05-2017:

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 03-05-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Indkaldelse af Forvaltningen og Politiet til en fysisk gennemgang af de trafikale udfordringer i Skævinge snarest muligt. Heri indarbejdes også de senest modtagne mails om hændelser og mangler, som er tilgået lokalrådet i den seneste måneds tid.

Hillerød Forsyning og Vej og Trafik rykkes for plan for færdiggørelsen af Strøvej.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra Kommunen, efter at denne får afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden. Hvilken forening rykker?

3. DIALOGMØDE MELLEM KOMMUNEN OG LOKALRÅDENE.

Referat og forslag til dokumenter om lokalrådene, der skal på Hillerød Kommunes hjemmeside. Gennemgang af materialet for kommentering til Kommunen.

4. ”HILLERØD STÅR SAMMEN”.

Vi har modtaget invitation. Arrangement søndag den 11-06-2017. Skal vi være med?

5. ”FÆLLES INSPIRATIONSDAG”

Vi har modtaget invitation. Arrangement lørdag den 20-05-2017. Skal vi være med?

6. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

Repræsentanter fra partierne inviteres til vælgermøde på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017. Indbydelse skal udsendes, når bekræftelse på mødested er modtaget.

7. EVENTUELT.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

27-04-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 12-04-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Vi kan konstatere, at der skal uheld til – og presseomtale -, før der bliver sat fokus på trafiksikkerheden (påkørsel af legehus på Skævingevej på vejen mod Store Lyngby).

Vi retter henvendelse til Forvaltningen for at få en aftale i stand om en gennemgang af samtlige forhold i Skævinge by.

Nødebo Lokalråd holdt fællesmøde med de øvrige lokalråd om trafiksikkerheds-planen den 26-04-2017. Vi laver sammen oplæg til borgmesteren om den udarbejdede trafiksikkerhedsplan, der efter vores opfattelse er mangelfuld.

En sidebemærkning hertil: På vej fra Hillerød til Nødebo kunne jeg konstatere, at der er opsat belysning langs cykelstien på hele strækningen gennem skoven (landzone).

Og så rykker vi Hillerød Forsyning og Vej og Trafik for en plan for færdiggørelsen af Strøvej, der p.t. er nærmest kaos rent trafiksikkerhedsmæssigt.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi afventer tilbagemelding fra Kommunen, efter at denne får afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på ansøgninger hos relevante fonde.

3. DIALOGMØDE MELLEM KOMMUNEN OG LOKALRÅDENE.

Der kom sådan set intet nyt frem under mødet. Kommunen har fortsat ikke defineret lokalrådenes rolle. Tiden til dialog var meget kort i forhold til den tid, som Forvaltningen brugte på egne præsentationer.

4. MØDE OM BIOGASANLÆG PÅ EGESTEDSVEJ 2A.

Kraftigt fremmøde fra borgere og vores repræsentant. Hele projektet blev aflyst efter protester, primært gående på den øgede lastbilstrafik på de lokale veje, hvis projektet skulle gennemføres.

5. KOM MED! GÅGRUPPER.

Gruppen for Skævinge har i mellemtiden selv reklameret for dette på Facebook.

6. KOMMUNEVALG 2017 (21-11-2017).

 

Repræsentanter fra partierne inviteres til vælgermøde på Skævinge Kro torsdag den 16-11-2017. Vi opfordrer borgerne til at komme med forslag til 4-5 fælles spørgsmål til partierne, som de kan forberede sig på og besvare ved mødet.

 

7. EVENTUELT.

Hjemmesiden er netop blevet forlænget for det kommende år. Vi prøver at kigge på alternativer (jo billigere, jo bedre ????)

Med venlig hilsen

27-04-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

 

11-04-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 15-03-2017, KLOKKEN 19:00 – 20:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. Valg af dirigent.

- Henning Andersen.

2. Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.

- Bernt Salzwedell aflagde beretningen. Ligger på rådets hjemmeside (se nedenfor). 

3. Beretning fra arbejdsgrupperne.

- Der har ikke været nedsat arbejdsgrupper i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede år til godkendelse.

- Formuen udgør pr. 31-12-2016 DKK 3.091,95.

5. Budget for det kommende år.

- Der må påregnes årlig udgift til drift af hjemmesiden (godt DKK 700)

6. Indkomne forslag.

- Der var ikke modtaget forslag udefra.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bernt Salzwedell (formand) er valgt for 2 år og fortsætter.

Carsten Toft-Hansen er valgt for 2 år og fortsætter som kasserer.

Frank Jensen blev genvalgt.

Henning Andersen er valgt for 2 år og fortsætter (også vores repræsentant i Føllegård Alive)

Jan Jensen (næstformand) blev genvalgt.

Jens Sindberg blev genvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Olfert Trebbien genvalgt som revisor.

Thomas Jørgensen genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Vi skal have undersøgt, om vi kan få en ny hjemmeside til en lavere pris.

Med venlig hilsen

11-04-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

(lagt på hjemmeside samt på Facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge” den 11-04-2017).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Skævinge, den 15-03-2017.

FORMANDENS BERETNING VED LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 15-03-2017, KLOKKEN 19:00 – 20:00 PÅ FØLLEGÅRD.

Indledning:

Året 2016 blev et år, hvor vi deltog i en lang række aktiviteter i samarbejde med Hillerød Kommune. Primært har det drejet sig om fremtiden for vores lokalsamfund.

Følgende punkter skal fremhæves.

1. Trafiksikkerhed.

”Festina lente” = Latin for ”skynd dig langsomt”. Dette karakteriserer bedst udviklingen inden for trafiksikkerheden i Skævinge. Det kniber med at få gennemført de punkter, som vi har fremlagt for Vej og Trafik. Vi har deltaget i processen omkring den nye ”Trafiksikkerhedsplan for samfundene uden for Hillerød Centrum”, en plan, som blev offentliggjort i starten ad december 2016. Set fremadrettet afholdes der møde mellem alle lokalråd og kommunen den 22-03-2017, hvor emnet TRAFIK er på dagsordenen.

2. Møder mellem lokalrådene og Hillerød Kommune.

- Også her kan vi tale om ”Festina lente”. Der har været afholdt workshop om det fremtidige samarbejde i sommeren 2016, men der har ikke været afholdt dialogmøder i 2016 siden. Næste møde er som nævnt ovenfor den 22-03-2017.

3. Separatkloakering.

- Der er blevet lagt rør på Strøvej og sideveje i løbet af 2016 for et oplyst beløb på DKK 15.000.000. Dette har medført, at Skævinge som det eneste samfund i Hillerød Kommune fortsat skal tilsluttes, dog med en forlængelse af tilslutningsfristen til 01-05-2024 (besluttet på byrådsmøde).

4. Dyremosegård.

- I årets løb var der tale om at huse flygtninge på Dyremosegård. Denne beslutning er dog siden blevet stillet i bero grundet faldende antal flygtninge i 2016.

- Salg af arealerne har været udbudt i 2016. Indtil nu kun med en bydende, der dog bød et beløb, som ikke kunne accepteres af kommunen.

5. Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt.

- I 2016 har vi i samarbejde med ISS, Skævinge Fitness, Føllegård Alive og Skævinge Kunstforening deltaget i møder omkring projektet. En skitse ligger klar, og der er sat beløb af i anlægsplanerne for de kommende år. Hvis alt går vel, og byrådet beslutter sig for at gennemføre projektet, skulle dette kunne være klar til indvielse i første kvartal af 2024. Der er indkaldt til næste møde i projektgruppen den 22-03-2017.

6. Nye busruter /-tider.

- ”Normalt” vil vi få en henvendelse fra kommunen i februar måned, men det skete ikke i 2016 – og det er heller ikke sket i 2017. Vi forespørger kommunen snarest, om der er planlagt ændringer.

7. Hillerød Integrationsforum.

Vi har deltaget i informationsmøde om dette hos kommunen og har bedt om fortsat at blive holdt orienteret, hvis der skulle vise sig ændringer i fordelingen af flygtninge i kommunen, der vedrører Skævinge.

9. Hillerød Borgertip.

Med denne APP kan alle borgere rapportere om forbedringsønsker til for eksempel vedligeholdelse af veje og belysning samt skader/hærværk på installationer af enhver art. Lokalrådet har afprøvet systemet med 2 rapporteringer med succes.

10. DaLuxFM Help Desk.

En anden APP er denne. Her kan man rapportere om manglende vedligeholdelse eller skader på kommunale bygninger. Lokalrådet har afprøvet dette med 1 rapportering indtil nu, også her med succes.

11. Samarbejde omkring udviklingen af Facebooksiden ”Dit Skævinge”.

Lokalrådet har haft møde med personerne bag ”Dit Skævinge”, ikke mindst som følge af den ”uro” og de ”anmeldelser”, der på et tidspunkt ramte siden. Vi talte blandt andet om en ny strukturering, og dette arbejdes der på nu.

12. Valgår…

Den 21-11-2017 skal vi alle stemme til kommunevalget, og vi viderefører ”traditionen” med et vælgermøde tæt på valgdagen. Vi planlægger at afholde vælgermødet den 16-11-2017.

13. Bestyrelsen.

Til sidst en tak til den samlede bestyrelse for konstruktive møder om de nævnte områder. Der er god kompetence hos bestyrelsesmedlemmerne, og vi lader høre fra os, når vi får henvendelser – også selv om nogle af disse desværre ikke altid fører til de ønskede resultater.

Jeg ser frem til endnu et spændende år, hvor jeg håber, at vi kommer i mål med nogle af vores tiltag.

Med venlig hilsen

15-03-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

 

02-03-2017:

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 01-03-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Vi har i går henvendt os til ”Vej og Trafik” for at få svar på vores henvendelse fra den 24-01-2017.

Nødebo Lokalråd indkalder til fællesmøde om trafiksikkerhedsplanen. Afventer dato.

Vi gjorde indsigelse omkring manglende ringvej i kommuneplanen, da vi blev indlemmet i Hillerød Kommune. Carsten tjekker og kontakter kommunen. Bernt spørger kommunen om status på salg af jorden ved Dyremosegård.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

I anlægsplan 2017 fra Hillerød Kommune indgår der 1.000.000 i 2018, 2.000.000 i 2019 og 11.000.000 i 2020. Altså i alt 14.000.000. Vi forespørger kommunen, hvilke beløb der er afsat i de efterfølgende år.18:00 i dag: Møde med kommunen om det videre forløb afholdes den 22-03-2017.

3. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Møde, som lokalrådene skal have med kommunen, finder sted torsdag den 22-03-2017. Bernt og Jan deltager.

4. KOMMUNE-APP’ER.

Bernt har benyttet ”Hillerød Borgertip” 2 gange, men begge tilfælde er blevet afvist, hvorfor Bernt kontakter kommunen for nærmere forklaring.

5. GENERALFORSAMLING.

Afholdes onsdag den 15-03-2017 klokken 19:00 på Føllegård. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

6. KOMMUNEVALG 2017.

Vi har besluttet at invitere repræsentanter fra partierne til et valgmøde på Skævinge Kro. Foreløbig dato: torsdag den 16-11-2017. Jan kontakter kroen, og partierne inviteres derefter så hurtigt som muligt. Vi vil lige som sidst opfordre alle til at komme med forslag til 4-5 fælles spørgsmål til partierne, som de kan forberede sig på og besvare ved mødet. Kommunevalget finder sted tirsdag den 21-11-2017.

7. EVENTUELT.

Orientering om Koordineringsnetværk (Integration), møde den 23-05-2017.

- Ud fra, at vi p.t. ikke skal have flygtninge i Skævinge, sætter vi dette på standby og afventer referat fra mødet.

Orientering om Affaldsindsamling.

- Der er rejst tvivl om, hvor vidt Hillerød Forsyning medvirker til afhentning af det indsamlede affald. Vi forespørger hos Hillerød Forsyning og lægger i øvrigt orienteringen ud på Facebook ”Dit Skævinge” nu.

Orientering om Velkomstmøde den 03-05-2017.

- Vi har ikke deltaget før og gør det næppe denne gang, med mindre kommunen kan oplyse os om nye borgere, der har valgt Skævinge. Umiddelbart bør det være en opgave for kommunen at hilse alle nye borgere i hele kommunen velkommen, uanset om de bosætter sig i bymidten eller i de attraktive landsbyer J.

Borgermøde om biogasanlæg hos Fauerbirk, Egestedvej 2A, 3320 Skævinge.

- Kommunen har tilsendt os indkaldelse af idéer og forslag til projektet og inviteret til borgermøde på adressen den 09-03-2017 fra 16:30 til 19:00.

- Fra Lokalrådet deltager Carsten.

- Umiddelbart mener vi, at opgaven bør ligge hos lokalrådet for Lille Lyngby, hvilket vi orienterer kommunen om.

Med venlig hilsen

02-03-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

20-02-2017:

Skævinge Lokalråd afholder generalforsamling onsdag den 15-03-2017, klokken 19:00 på Føllegård.Dagsorden i henhold til vedtægterne. Alle er velkomne.

Skævinge Lokalråds billede.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

02-02-2017

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 01-02-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Den nye trafiksikkerhedsplan for områderne uden for Hillerød BY blev vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 07-12-2016. For interesserede kan den læses på referatet fra udvalgsmødet.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra ”Vej og Trafik” om planerne for Strøvej.

Endvidere skal vi lige kigge på mulighederne for en ringvej nu, hvor Dyremosegrunden er udbudt til salg. Vi rykker kommunen for status.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Vi skal lige have en snak med de øvrige interessenter om en fælles henvendelse til Kommunen for at få en status på projektet og planerne for det videre forløb.

3. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Fællesmøde for lokalrådene afholdes torsdag den 09-02-2017 klokken 19:00 på Kulsviergården. Bernt og Jan deltager.

Fælles emner: Trafik / Dialogen med Kommunen.

Dette møde er formøde til det møde, som lokalrådene skal have med Kommunen torsdag den 02-03-2017.

4. KOMMUNE-APP’ER.

Hillerød Kommune beder os (alle borgere) om at indrapportere om skader eller mangler via APP’er. Fordelen herved, contra den hidtidige måde at indrapportere på, er primært, at rapporteringen kan ske direkte fra smartphonen eventuelt bilagt fotos, og at man umiddelbart efter vil få info om udbedringstidspunktet. Vi har prøvet ”Hillerød Borgertip” og har også fået tilbagemelding på den konkrete henvendelse, så vi kan kun anbefale alle at bruge disse APP’er.

Vedrørende ejendomme DaLuxFM Help Desk

Vedrørende trafik og veje Hillerød Borgertip

5. GENERALFORSAMLING.

Afholdes onsdag den 15-03-2017 klokken 19:00 på Føllegård. Annonceres på hjemmesiden samt på Facebook (Dit Skævinge og Skævinge Lokalråd). Sidder du derude og brænder efter at gøre et stykke arbejde for Skævinge i Lokalrådet, hører vi gerne fra dig snarest. ”Der er altid plads til en til…” J.

6. EVENTUELT.

Vi har besluttet – i lighed med ved sidste kommunalvalg – at invitere repræsentanter fra partierne til et valgmøde på Skævinge Kro. Og vi vil lige som sidst opfordre alle til at komme med forslag til 4-5 fælles spørgsmål til partierne, som de kan forberede sig på og besvare ved mødet. Vi vender tilbage med mødedato og program i løbet af foråret. Kommunevalget finder sted tirsdag den 21-11-2017.

Med venlig hilsen

02-02-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd.

01-02-2017

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 01-02-2017 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. TRAFIKSIKKERHED.

Den nye trafiksikkerhedsplan for områderne uden for Hillerød BY blev vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 07-12-2016. For interesserede kan den læses på referatet fra udvalgsmødet.

Som tidligere nævnt er stelerne på Strøvej nu fjernet. Vi afventer melding fra ”Vej og Trafik” om det videre forløb. P.t. er dialogen mellem Lokalrådsformanden og ”Vej og Trafik” desværre ikke så positiv.

Steler på Borupvej er nu blevet udskiftet, så der nu også er rødt bånd på disse.

Endvidere skal vi lige kigge på mulighederne for en ringvej nu, hvor Dyremosegrunden er udbudt til salg. Vi afventer fortsat svar fra kommunen.

2. SKÆVINGE HELHEDSPLAN.

Indtil videre intet nyt. Hvordan sikrer vi, at projektet ikke går i ”glemmebogen” i forbindelse med budgettet for 2018?

3. DIALOGMØDE MED DE ØVRIGE LOKALRÅD.

Fællesmøde for lokalrådene afholdes torsdag den 09-02-2017 klokken 19:00 på Kulsviergården. Opfølgning på lokalrådscamp, afholdt den 11-06-2016 samt:

”Hvilke projekter har I planer om skal løbe af stablen/udvikles/implementeres i løbet af 2017, som på en eller anden måde kalder på formidling til/samarbejde med kommunen eller andre lokalråd?”

Dette møde er samtidig formøde til det møde, som lokalrådene skal have med Kommunen torsdag den 02-03-2017.

4. KOMMUNE-APP’ER.

Hillerød Kommune beder os (alle borgere) om at indrapportere om skader eller mangler via APP’er. Fordelen herved, contra den hidtidige måde at indrapportere på, er primært, at rapporteringen kan ske direkte fra smartphonen eventuelt bilagt fotos, og at man umiddelbart efter vil få info om udbedringstidspunktet. Det må prøves J.

P.t. er der to APP’er:

Vedrørende ejendomme DaLuxFM Help Desk

Vedrørende trafik og veje Hillerød Borgertip

5. GENERALFORSAMLING.

Foreslås afholdt onsdag den 15-03-2017 klokken 19:00 på Føllegård. Andre forslag?

6. EVENTUELT.

 

Med venlig hilsen

01-02-2017

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd

12-01-2017

SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

Skævinge Lokalråd stillede Hillerøds borgmester en række spørgsmål omkring emnet efter vedtagelsen i byrådet om at udarbejde en ny spildevandsplan og om at fastholde tvangstilslutning for de berørte borgere i Skævinge.

 

Her er svaret fra borgmesteren:

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]