Menu

| Forside

Skævinges historie
| Lokalrådet
| Landsbyvisioner 2020
| Det er sket
| Foreninger
| Institutioner
| Referater 2013 og 2014
| Referater 2010-2012
| Debat forum
| Links

Vision: Et blomstrende samfund

Denne hjemmeside er også din: 

Har du forslag til hjemmesidens indhold, så skriv til os på mail bernt@salzwedell.dk

Med venlig hilsen

Skævinge Lokalråd

"- et godt råd..."

                  Senest nyt:

Seneste nyt:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26-09-2016

SEPARATKLOAKERING

I dag (26-09-2016) har Lokalrådet fået nedenstående svar fra borgmester Dorte Meldgaard på vores henvendelse omkring separatkloakeringen her i Skævinge og om hele forløbet, som det ser ud lige nu.

Vi håber, at det kan bidrage til at give ikke mindst de berørte en idé om, hvad der skal/kan ske i de næste måneder i forbindelse med dette projekt:

”Til lokalrådet,

Det er rigtigt, at det er svært at finde rundt i, hvad der sker på området separatkloakering/spildevandsplan. Jeg svarer muligvis ikke på alle jeres spørgsmål, men jeg vil forsøge at skitsere, hvordan situationen er nu. Da ikke alt er afklaret, vil der også først komme svar senere.

Før sommerferien besluttede Byrådet – efter opfordring fra Forsyningens bestyrelse – at revurdere de områder i den gældende spildevandsplan, hvor separatkloakering ikke var i gang. De områder, hvor separatkloakering er i gang er følgende: Skævinge, Hillerød Øst, Uvelse og Gørløse. De er i gang på mange forskellige niveauer. Nogle steder er der blevet gravet, og andre steder havde Forsyningen forberedt og beregnet en masse. Alle andre områder blev altså besluttet revurderet i forbindelse med udarbejdelsen af en ny spildevandsplan – som vi besluttede at ville udarbejde i 2017. Udskydningen af de øvrige projekter er altså baggrunden for, at antallet af berørte husstande i den gældende spildevandsplan har bevæget sig fra ca. 3200 til ca. 1600.

Der er flere årsager til beslutningen om at udskyde resten af spildevandsplanen. Blandt andet, at der er kommet en lovændring, som betyder, at Forsyningen må gå ind og lave mere specifikke beregninger i de udpegede områder – inden udpegningen og ikke først når projekterne skal i gang – lidt simpelt fortalt.

Samtidig blev det besluttet, at vi efter sommerferien skulle træffe beslutning om, hvad der skulle ske i de fire områder, hvor arbejdet er i gang. Den sag blev udsat til oktober, hvilket betyder, at Økonomiudvalget og Byrådet har en sag på dagsordenen i næste måned, hvor vi skal træffe beslutning om, hvad der skal ske i Skævinge, Gørløse, Uvelse og Hillerød Øst.

Det er vist så vidt, jeg kan komme den del af jeres spørgsmål – og så kan jeg henvise til Louises svar om, at Forsyningen naturligt nok afventer den politiske beslutning.

Så spørger du ind til varsler og påbud, og der har jeg fået følgende svar fra Forvaltningen:

”De berørte borgere i Skævinge fik varsel om separatkloakering den 15. februar 2016, da Hillerød Forsyning var færdige med anlægsarbejdet, og det derfor var muligt at foretage arbejdet med separatkloakering på egen grund.

Det nye retsgrundlag (separatkloakering) træder først i kraft, når der er meddelt påbud. Et varsel er ikke juridisk bindende. I varslet er det beskrevet, at det skal ses som en høring, og husejerne havde mulighed for at komme med indsigelser i 4 uger. Vi har ikke modtaget indsigelser. Det er også beskrevet, at påbuddet endnu ikke er meddelt.

Tidsfristen den 1. maj 2018 blev sat af byrådet i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan 2013-2016 den 31. april 2014. Påbud der ville blive udstedt før 1. maj 2017 ville derfor alle have en frist på 1. maj 2018. Herefter vil fristen afhænge af, hvornår Hillerød Forsyning er færdig med anlægsarbejdet. Byrådet besluttede, at fristen efter 1. maj 2018 skulle være 1 år fra skelbrønden var sat.”

Når Byrådet har truffet beslutning om, hvad der kommer til at ske i bl.a. Skævinge, vil vi sørge for at kommunikere til de borgere, der bliver berørt af beslutningen.

Jeg håber, svaret var en lille smule afklarende, og det er naturligvis helt i orden, at du bruger det i Lokalrådets kommunikation.

Med venlig hilsen

Dorte Meldgaard

Borgmester

----------------------------------

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27

Mobiltlf: 72 32 00 03

E-mail: dome@hillerod.dk

www.hillerod.dk

Lagt på hjemmeside www.skaevinge.dk og på facebooksiderne ”Skævinge Lokalråd” og ”Dit Skævinge” den 26-10-2016 af Bernt Salzwedell.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

22-09-2016

SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE.

I går, den 21-09-2016, skrev vi til Louise Colding Sørensen omkring emnet og modtog samme dag nedenstående tilbagemelding fra Louise:

"Tak for din mail. Jeg sidder lige nu i Sverige på en dårlig netforbindelse, men jeg kan da sige, at jeg før sommerferien bad borgmesteren om at indkalde byrådets partier til forhandling, og at det er grunden til at det hele står lidt stille nu. Det videre forløb ligger på borgmesterens bord.

Jeg vil derfor opfordre dig til at sende din mail til Borgmesteren, som bør være den der sidder med et overblik.

Hillerød Forsyning har lige nu sat de fleste af vores tiltag vedrørende separatkloakering i bero, da vi har vurderet at det vil være rettidig omhu i forhold til den politiske forvirring, der hersker lige nu.

Af samme grund kommer Hillerød Forsyning heller ikke ud med reviderede oversigter eller nye oplysninger. Vi har dem ganske enkelt ikke selv, før vi kender vilkårene ud fra den beslutning, byrådet ender med at vedtage.

Med venlig hilsen
Louise Colding Sørensen”.
--------------------------------------------------------------------------
På baggrund af ovenstående har Skævinge Lokalråd derfor fremsendt vores mail fra i går til borgmester Dorte Melgaard i dag.

Med venlig hilsen
Bernt Salzwedell
Formand for Skævinge Lokalråd

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21-09-2016

Skævinge Lokalråd har i dag sendt nedenstående til Louise Colding Sørensen hos Hillerød Forsyning omkring projektet separatkloakering for at få afklaret det videre forløb for de berørte her i Skævinge:

"Kære Louise,

Vi prøver jo at følge så godt med som muligt omkring dette projekt, både via dagspressen og jeres hjemmeside, men vi må blankt erkende, at det efterhånden er svært for os at konkludere noget som helst omkring det videre forløb, ikke mindst for de berørte her i Skævinge by.

Vi har forstået, at behandlingen af hele projektet (spildevandsplan/separatkloakering), der skal ske i byrådet, er blevet udskudt flere gange, da man åbenbart afventer yderligere oplysninger for at kunne afgøre det videre forløb, og det er jo altid klogt at indhente så meget viden og kompetence, før man beslutter sig for en løsning i denne størrelsesorden.

Nu er situationen i praksis jo den, at alle omkring 90 parceller her i Skævinge, der skal separatkloakere, har fået udført de kommunale arbejder frem til deres parcel og har modtaget ”varsel om påbud…”, og ud fra dette stiller vi/de en række spørgsmål til det videre forløb, som vi gerne vil have din stillingtagen til:

1. Antal ”ramte” af projektet.

Fra starten hørte vi om et samlet tal af parceller i hele Hillerød Kommune, der skulle separatkloakere, på cirka 3.200.

På det seneste har vi forstået, at dette tal er blevet revurderet, så det nu ”kun” er cirka 1.500 parceller, der skal separatkloakere.

Det reducerede antal skyldes, så vidt vi har forstået, at man har fået ny viden om behovet for separatkloakering.

• Er der nogen ny viden, der kan have indflydelse på, om de 90 (det var vist antallet her i Skævinge) herude fortsat skal tilsluttes, eller er der nogle i Skævinge, der alligevel ikke behøver det ?
• Tidligere var der en oversigt på nettet, hvor man kunne se, hvilke parceller der skulle separatkloakere, og hvilke, der ikke skulle. Den benyttede vi os af her i Skævinge. Er denne oversigt blevet revideret efter det nye antal, der skal separatkloakere?

2. Påbud om tilslutningspligt og -frist.

Alle berørte her i Skævinge har fået tilsendt ”Varsel om påbud”, der forklarer, at de berørte skal tilslutte sig senest den 01-05-2018.

• Vi har fået at vide, at der ud over dette varsel skal fremsendes et decideret ”påbud” , før et sådan er juridisk gældende. Er det korrekt?
• Når et sådant påbud fremsendes, vil det så indeholde samme frist, eller vil der være tale om en forlænget frist som følge af projektets udskydelse?

3. Finansiering / Løsningsmuligheder.

Efter vores kendskab svinger de beløb, som de berørte parceller skal betale i forbindelse med tilslutningen, mellem 30.000 og op til 150.000, for nogles vedkommende måske mindre beløb.

Alene af den årsag er mange berørte nødsaget til at finde frem til en finansiering af disse omkostninger, og her spiller det også en væsentlig rolle, hvor længe der skal spares op, afhængig af tidsfristen og af lånemulighederne.

• Arbejder Hillerød Forsyning fortsat på at kunne tilbyde de berørte en finansieringsordning?

Er der i mellemtiden kommet andre løsningsmuligheder for de berørte i forhold til det allerede udmeldte for de berørte her i Skævinge?

• Man fornemmer af dagspressen og udtalelser fra Teknisk Udvalgs medlemmer, at der tilsyneladende er flere løsningsmuligheder for de berørte end først antaget. Gælder de også for de berørte her i Skævinge, at nogle måske kan gennemføre andre løsninger til et meget lavere beløb?

4. Frivillighed.

Vi har forstået, at det ikke mindst politisk diskuteres, om en tilslutning fortsat skal være tvungen, eller om der kan blive tale om en frivillig tilslutning.

• Såfremt løsningen/beslutningen bliver, at tilslutning er frivillig, hvilke konsekvenser vil det så have for det allerede udførte projekt i Skævinge? For eksempel rørdimensioner og gennemstrømning?
• Kan det i bekræftende fald tænkes, at der så skal graves op en gang til på Strøvej og de øvrige berørte sideveje?

5. Reparation af berørte veje.

Indtil nu er de berørte sideveje blevet asfalteret tilfredsstillende for det meste. Der har været et par henvendelser om udbedring, men det skulle være løst nu.
Selve Strøvej henligger fortsat med en foreløbig udbedring efter opgravningerne og afventer, så vidt vi véd, et års tid, hvor asfalten skal ”sætte” sig, inden den endelige asfaltering gennemføres.

• Kan vi regne med, at hele Strøvej fra jernbaneoverskæringen og frem til bygrænsen mod Strø bliver ny-asfalteret, hvad både selve vejen og faktisk også fortovene kunne trænge meget til ?
• Vi vil gerne opfordre til, at man inden igangsætningen af dette tager højde for en ny placering af steler og opmærkninger på denne strækning, som vi har bedt Vej og Trafik om at gennemføre, så dette kan gøres på den bedste økonomiske måde på én gang.

6. Forventninger.

Uden på nogen måde at gå ind i det politiske, vil vi gerne høre, om du ser mulige ændringer i projektet her i Skævinge som følge af ændrede beslutninger fra politisk side, herunder ændret tidshorisont, eller som følge af ændringer i lovgivningen omkring separatkloakeringen eller nye tekniske vurderinger.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi synes, at det er en god idé at give de berørte, og for den sags skyld også de øvrige borgere her i Skævinge, den bedst mulige information omkring projektet og dets betydning for os alle, baseret på god faktuel viden. Det giver ro og tryghed at have kendskab til det videre forløb, hvilket er til gavn for os alle, også for Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune og samarbejdet med blandet andet Skævinge Lokalråd.

Vi ser derfor frem til din tilbagemelding, som vi gerne, hvis du siger ja hertil, vil lægge ud på vores hjemmeside www.skaevinge.dk og vores facebooksider ”Dit Skævinge” og ”Skævinge Lokalråd”

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell
På vegne af Skævinge Lokalråd".
------------------------------------------------------------
PS: Er der nogle af de berørte, der har modtaget anden information omkring det videre forløb, vil vi meget gerne høre om dette, så også andre kan få glæde af dette. Kontakt mig i givet fald på bernt@salzwedell.dk.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20-09-2016

Skævinge Lokalråd og en række andre foreninger i Skævinge har fået tilsendt Hillerød Kommunes ”Forlig om budget 2017-20”, og af dette fremgår det blandt andet under punkt 22:

”Kultur og Idræt

22.  Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus.

Forligspartierne anerkender det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører har gjort, og er enige om at understøtte skabelsen af helt nye rammer for kultur, idræts- og fritidslivet i Skævinge.

Derfor afsættes midler fra og med 2018 til et bygge- og udbudssprogram for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus. Helhedsplanen er ambitiøs, og det nye anlæg forventes at blive en arena for borgerinitiativer og samskabelse på højt plan, når aktiviteter og frivillig indsats samles i centrum af byen. Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus forventes at få markant effekt for tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed i Skævinge.”

--------------------------------------

På vegne af Skævinge Lokalråd vil jeg gerne have lov til at sige tak til alle de gode mennesker fra foreningerne i Skævinge, der har deltaget ved udarbejdelsen af forslag, ved mødedeltagelse med kommunen og ved aktiv indsats på frivillig basis har bidraget til, at vi er kommet hertil nu.

Vi er ikke i mål, men rejsen derhen er påbegyndt. Det er vores håb, at alle interesserede vil følge den videre proces og gerne komme med input, der kan gavne projektet.  

Samtidig er det godt at have oplevet et positivt samarbejde i arbejdsgruppen med deltagere fra Hillerød Byråd (Peder Bisgaard og Hanne Kirkegaard) samt repræsentanter fra Hillerød Forvaltning og Rådgivningsfirmaet. Det lover godt for fremtiden.

Med venlig hilsen

Bernt Salzwedell

Formand for Skævinge Lokalråd  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11-09-2016

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 07-09-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1. NYT SIDEN SIDSTE MØDE.

Ingen nye emner.

2. LOKALRÅDSCAMP.

Referatet fra lokalråds-campen blev diskuteret. Det videre forløb er, at Hillerød Kommunes Økonomiudvalg skal komme med oplæg til det videre forløb.

3. KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS SKÆVINGE.

 Som det fremgår af budgetforligsteksten, er man positive over for etableringen af et sådant hus, og der er afsat midler i 2018 til en udbudsfase. Hvis alt går vel, vil der kunne ske indvielse i 4. kvartal 2021. Teksten fra budgetforliget lægger vi ud på hjemmesiden samt på facebooksiden.

 4. BUDGET HILLERØD KOMMUNE 2017.

Vi har ikke haft tid til at gennemlæse hele budgetforliget, men hæfter os blandt andet ved, at der skal skæres i vedligeholdelse af veje. Det er ikke gode nyheder for os. Det er også interessant, at cykelstien fra Hillerød til Nødebo vil få belysning, mens vi ikke kan få belyst cykelstien fra Harløse til Skævinge.

5. SEPARATKLOAKERING.

Vi tager kontakt til Andreas Rose hos Hillerød Forsyning for at høre om den seneste udvikling i projektet. Betyder udskydelsen af projektet for eksempel, at den påbudsfrist (01-05-2018), som er meddelt de borgere i Skævinge, der er omfattet af separatkloakeringen i Skævinge, vil blive forlænget? Kan der forventes frivillighed omkring tilslutning? Er der blandt de 1.500 af de oprindelige 3.400 berørte nogle i Skævinge, der ikke burde have været omfattet af projektet?

6. TRAFIKSIKKERHED.

Vi afventer tilbagemelding fra Hillerød Kommune om det videre forløb af udarbejdelsen af den nye Trafiksikkerhedsplan for alle områder uden for Hillerød By. Der går sikkert et godt stykke tid, før vi får nogle konkrete planer. I mellemtiden vil vi fortsat melde ind dels via ”giv et praj” og dels via direkte kontakt til Vej og Trafik om alle de mangler, som vi konstaterer i dagligdagen, også baseret på borgernes henvendelser enten direkte til os eller i dagspressen.  

7. DIT SKÆVINGE.

Vi kunne godt ønske os, at facebooksiden ”DIT SKÆVINGE” kunne blive struktureret på en sådan måde, at der kunne vises flere ”kategorier” på en forside, så man kunne finde frem til emner som ”ARRANGEMENTER i SKÆVINGE”, ”NYT FRA FORENINGERNE”, ”SAVNET OG FUNDET” etc., sådan at en meddelelse ikke bare ”drukner” i løbet af en dags informationer af alle mulige slags. Vi tager kontakt til sidens ”bagmand/bagmænd” J.

8. FRIVILLIG FREDAG.

30-09-2016 15:00-18:00 i Støberihallen. Vi kan ikke finde tid til deltagelse, men kan kun opfordre interesserede til at tilmelde sig.

9. HILLERØD INTEGRATIONSFORUM.

Vor deltagelse heri afhænger af status på flygtningesituationen på nuværende tidspunkt. Det er umiddelbart uklart for os, om der fortsat bliver behov for at huse flygtninge i Skævinge.  Det prøver vi at få afklaret i første omgang.

10. EVENTUELT.

Det blev nævnt, at det ind imellem kan være svært at cykle på cykelstierne, da der skal køres slalom mellem ganske pæne portioner af hestepærer. Er det i grunden tilladt at ride på en cykelsti? Uanset dette bør der vel gælde det samme som for hunde, at det er ejerens pligt at fjerne efterladenskaberne.

Med venlig hilsen

 Bernt Salzwedell

 Formand for Skævinge Lokalråd.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

08-08-2016

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-06-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur blev afholdt den 11-06-2016. Jan og Carsten deltog.

Mødet var inspirerende, og vi forventer os en bedre samarbejde fremover.

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Endelig indstilling til politikerne fra Hillerød Kommune foreligger nu.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Ud fra de seneste udmeldinger afventes byrådsmøde ultimo august.

4.       Trafiksikkerhed.

Vi afholder møde med en trafiksikkerhedsekspert samt en medarbejder fra Vej & Trafik på Føllegård den 24-08-2016 for at drøfte input til den kommende trafiksikkerhedsplan samt de øvrige udeståender…

5.       Dyremosegård.

Lokalrådet har modtaget en såkaldt nabohøring via mail den 03-06-2016 omkring opførelse af 8 midlertidige pavilloner på matrikel nr. 23 a, Ny Harløsevej 40, Skævinge.  Vi har ingen yderligere kommentarer til dette.

6.       Frivilligprisen 2016.

Forslag hertil skal være Kommunen i hænde senest den 15-08-2016 klokken 12:00. Har vi forslag til kandidat(er) ud over os selv J ?

7.       Eventuelt.

Intet at bemærke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste møde er den 07-09-2016 klokken 19:00 på Føllegård.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 08-08-2016 af Bernt Salzwedell.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

07-06-2016.

DAGSORDEN LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 08-06-2016 KLOKKEN 19:00 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur afholdes den 11-06-2016. Jan og Carsten deltager fra os.

Som et led i forberedelsen har Jule Fischer-Nielsen fra Hillerød Kommune kontaktet Bernt for at høre om samarbejdet med kommunen omkring følgende:

-          ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idrætshus” (positivt samarbejde ifølge Bernt).

-          ”Busdrift Hillerød Vest” (blev ikke indkaldt til høring ved de seneste ændringer).

-          ”Trafiksikkerhed” (Negativ oplevelse grundet manglende tilbagemelding fra ”Vej og Trafik”).

Vi får indledningsvis 1 minut til at supplere det materiale, som vi har fremsendt tidligere…

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Vi afventer kopi af den endelige indstilling til politikerne fra Hillerød Kommune.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Andreas Rose har kontaktet Bernt den 07-06-2016 for at høre, om der er anlæg, der er færdigmeldt af ejerne, og om hvad det har kostet at blive koblet på.  Bernt har lagt denne forespørgsel ud på ”Dit Skævinge” i dag den 07-06-2016.

4.       Trafiksikkerhed.

Den 28-04-2016 har vi sendt mail til Hillerød Kommune, da vi ikke er tilfredse med den redegørelse, vi fik den 29-03-2016 fra Forvaltningen. Vi blev lovet svar i mail fra samme dato, men det foreligger ikke pr. dags dato (07-06-2016). Igen et eksempel på, at det kniber med samarbejde/kommunikation mellem os og kommunen.

5.       Dyremosegård.

Lokalrådet har modtaget en såkaldt nabohøring via mail den 03-06-2016 omkring opførelse af 8 midlertidige pavilloner på matrikel nr. 23 a, Ny Harløsevej 40, Skævinge.

Dispensation kan først gives, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunen har udført en naboorientering. Synspunkter/bemærkninger skal fremsendes til Hillerød Kommune senest den 20-06-2016. 

6.       Frivilligprisen 2016.

Forslag hertil skal være Kommunen i hænde senest den 08-08-2016 klokken 12:00. Har vi forslag til kandidat(er) ud over os selv J ?

7.       Eventuelt.

Udført asfaltering på Harløsevej og Borupvej er foretaget nu. Men er det nok? (der er stadig en kombi af ny asfalt og gammel vejbelægning…  Strøvej? Borupvej i byen? Etc… 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 07-06-2016 af Bernt Salzwedell.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11-05-2016.

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE ONSDAG DEN 04-05-2016 KLOKKEN 18:30 PÅ FØLLEGÅRD.

1.       Fremtidige møder mellem lokalråd og Hillerød Kommune.

Det første fællesmøde med ny struktur afholdes den 11-06-2016. Foreløbig har vi tilmeldt Jan, Henning og Carsten til mødet. Vi har fremsendt udfyldt skema til Hans Henrik Mortensen med besvarelse af følgende spørgsmål: ”Hvad er jeres primære rolle som lokalråd i jeres lokalområde?”, ”Hvordan har I organiseret jer?” og ”Hvordan er I repræsentanter for jeres lokalområde?”. Hans Henrik Mortensen samler op fra de forskellige lokalråd og afleverer materialet til Hillerød Kommune den 02-05-2016.  

2.       Status på projektet ”Helhedsplan Skævinge Kultur og Idræt”.

Projektgruppen mødtes onsdag den 30-03-2016 klokken på Rådhuset. Skitseprojektet, der dels omfatter en udbygning af den eksisterende hal samt ombygninger i fodboldens klubhus, er udarbejdet og danner grundlag for oplægget fra Kultur- og Fritidsudvalget til politikerne i forbindelse med udarbejdelsen af det nye budget.

3.       Separatkloakering i Skævinge.

Der er nu sendt påbud om tilslutning ud til alle berørte i Skævinge, ifølge hvilket tilslutning skal være gennemført inden den 01-05-2018. Nu er der imidlertid kommet flere udmeldinger fra Hillerød Forsyning, fra Forvaltningen og fra flere politiske partier, der peger i forskellige retninger, hvorfor Lokalrådet vil bede om en redegørelse, hvordan situationen er specifikt for de arbejder, der er i gang i Skævinge.

4.       Trafiksikkerhed.

Den 28-04-2016 har vi sendt mail til Hillerød Kommune, da vi ikke er tilfredse med den redegørelse, vi fik den 29-03-2016 fra Forvaltningen. Af denne fremgik det blot, at man ville kigge på vores ønsker, men uden konkrete tilsagn og ingen terminer for gennemførelse. Ligeledes har vi heller ikke fået tilbagemelding på resultatet af Forvaltningens møde med Politiet i december. Kommunen har os et svar, men det foreligger ikke pr. dags dato (11-05-2016). Igen et eksempel på, at det kniber med samarbejde og kommunikation mellem os og kommunen, hvilket vi så må tage op på fællesmødet den 11-06-2016.

5.       Dyremosegård.

Der har været afholdt borgermøde på Dyremosegård omkring placeringen af flygtninge på gården. Jens repræsentere lokalrådet på mødet. Deltagerantallet fra borgerne i Skævinge var meget begrænset. Indflytning forventes på et tidspunkt i efteråret eller omkring årsskiftet. Der er tale om flygtninge, der alle har fået asyl. Det er uklart, om det bliver den tidligere nævnte fordeling mellem familier og enkeltpersoner.

6.       Nye busruter/-tider i Vest.

Der er nu kommet et forslag til ændrede bustider, som forventes at træde i kraft i august 2016. Ændringerne var foreslået af personer fra Meløse, og de vedtagne ændringer dækker en stor del af de ønsker, som man havde i Meløse. Skævinge Lokalråd har lagt meddelelse om ændringerne ud på ”Dit Skævinge” og opfordret borgeren til at melde tilbage, hvis der er forhold, der kræver en ændring for at dække Skævinges behov. Der er ikke kommet tilbagemeldinger pr. dags dato.

Vi undrer os stadig over, at vi som lokalråd – i modsætning til februar 2015 – ikke er blevet informeret eller indkaldt til møde om busplanerne for 2017.

7.       Eventuelt.

Vi kan konstatere, at der intet sker for at udbedre de mange huller i vejene og de mangler, der er efter opgravningerne på Strøvej, Borupvej ved Borup Mejeri og hele Harløsevej.

Da vi går ud fra, at det skyldes, at Hillerød Kommune enten ikke har kendskab til dette hos de relevante instanser, er vi derfor nødt til at gribe til handling, inden der sker alvorlige ulykker. Bestyrelsen vil derfor gå i gang med at tage fotos af de steder, hvor den er gal, og sende disse ind via ”giv et praj” til Hillerød Kommune.

---------  

Der vil blive afholdt møde i skovrejsningsudvalget i juli måned. Henning kunne berette, at den hundeskov, der er taget i brug et stykke uden for Skævinge, bliver flittigt benyttet, og der har været positiv tilbagemelding om indretningen af denne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt på Facebooksiderne og hjemmesiden den 11-05-2016 af Bernt Salzwedell.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27-04-2016.

BUSDRIFT I DET VESTLIGE HILLERØD.

Skævinge Lokalråd har modtaget følgende fra Hillerød Kommune om dette emne. Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer til den del, der vedrører busdriften til og fra Skævinge, bedes I give os en praj senest den 01-05-2016.

Vi skal gøre opmærksom på, at Hillerød Kommune ikke har kontaktet Skævinge Lokalråd omkring nedenstående.

”Kære lokalråd,

De nye buslinjer 322, 323, 324 og 325 gik i drift i december i det vestlige Hillerød, til betjening af skolelever, uddannelsessøgende, pendlere og andre borgere/buskunder.

Ud fra de meget foreløbige erfaringer, er borgene glade for selve systemet med buslinjer, som er er koblet op på stationer som knudepunkter m.m., men på baggrund af de foreløbige driftserfaringer, borgerhenvendelser og samarbejdet med en borgergruppe, har Hillerød Kommune kunne konstateret nogle behov for køreplantilpasninger. Karen Tommerup har været kommunens kontaktperson ift. borgergruppens udpegning og dialog. Vi sætter derfor Karen Tommerup på som cc i mailen.

Hillerød Kommune ønsker at gennemføre tilpasninger så hurtigt som muligt, hvis løsningsforslagene til justeringer kan godkendes politisk. Sagen foreligges straks for Miljø- og Teknikudvalget – det vil sige den 4. maj.

I bedste fald kan ændringer gennemføres af Movia til august og ellers forventeligt i december 2016.

Forbedringer på lokale linjer i det vestlige Hillerød.

Forvaltningen har som nævnt haft en proces med en borgergruppe fra området. Forvaltningen har afholdt 2 møder med gruppen, hvor der var enighed, om de ønsker og mål som er opstillet nedenfor:

1.    kortere rejsetider fra Store Lyngby og Lyngby Skov til Skævinge

2.    betjening af Solparken for imødegåelse af krydsning af Amtsvejen

3.    senere afgangstider og ventetid på skole på hverdage for skoleelever om morgenen

4.    kortere ventetider om eftermiddagene på skolerne

5.    formiddagstur til Hillerød (Hillerød Vest Skolen, Ålholm afd./tandpleje/ank. gymnasiet kl.10.00)

6.    flere afgange om eftermiddagen/aftenen.

7.    bedre korrespondance med lokalbanens tog i Skævinge om aftenen

8.    flere afgange i weekenden

9.    mere direkte forbindelse til Frederiksværk

10.  imødegåelse af forsinkelser på buslinje 322 om morgenen.

Ud fra ønskerne i borgergruppen er der arbejdet med nedenstående konkrete løsninger, hvor tilpasning af afgange til skolernes ringetid kommer til at udgøre det primære i prioriteringen, mens togkorrespondancerne i nogle tilfælde forringes/begrænses. Under hvert enkelt punkt er kendte konsekvenser søgt beskrevet.

Løsninger:

1.   For at få kortere rejsetid fra Store Lyngby, kan kørselsretning på buslinje 322 ændres om morgenen, så der køres mod uret. Buslinje 322 er presset i myldretiden som følge af udkørsler/venstresving til Amtsvejen med stor trafikintensitet. Køreplanens robusthed foreslås styrket ved at vende kørselsretningen og fremover køre ad Lille Lyngbyvej i stedet for Præstehøjvej, hvor der endnu ikke har været passagerbehov eller skoleelever, hvilket skoleafdelingen har imødekommet. Samtidig bør afsætning af elever til Kornmarkskolen, afd. Lille Lyngby ske i buslommen på den sydlige side af Amtsvejen ind mod skolen, hvortil der er adgangsforbindelse, så eleverne ikke skal krydse Amtsvejen. Skolen foreslås evt. i trafikpolitikken at lave retningslinjer og evt. tilsyn eller følgeordning i en periode, når eleverne går fra busstop og helt ind på skolen. Om eftermiddagen (afhentning) kører bussen fortsat ind på selve skolens område.

2.   For at betjene Solparken, kan ruteføring for buslinje 322 ændres og forlænges via Solparken og Kappelskov. Dette vil, ifølge det oplyste imødekomme nogle skoleelever, men øger transport- og rejsetiden generelt på ruten. Elever fra og til Lille Lyngby (ret få) får ca. 10. min. øget transporttid, og passagerer der stiger på mellem Skævinge og Meløse får tilsvarende øget transporttid, hvis de skal til Ølsted – f.eks. mod gymnasiet i Frederiksværk. Men antallet kendes ikke. For at kunne nå at betjene Solparken, foreslås ny ruteføring ad Lille Lyngbyvej i stedet for Præstehøjvej, samt afsætning i den sydlige buslomme, for elever til skolen i Lille Lyngby. For at elever, gymnasieelever o.a. fra St. Lyngby ikke får 20 min. ekstra køretid via Solparken, foreslås det at bussen kører mindre omvej via Store Lyngby lige inden den kører til Ølsted Station. For borgere/passagerer i Meløse er der ikke øget køretid. Ruten skal kunne nås med omløbstid på 60 min.

3.   Ventetid på skolerne om morgenen kan blive kortere, ved at køreplanen for buslinje 322 ændres. Ventetid på Kornmarkskolen i Skævinge kan reduceres til 4 min. fra busankomst til ringetid, og på afd. Lille Lyngby 15 min. (ankomst kl. 7.45). Dog mistes korrespondancen til hurtigt tog i Skævinge mod Hillerød for andre pendlere og uddannelsessøgende (f.eks. fra Lille Lyngby). Buslinje 324 kan dog benyttes af de fleste med ankomst i Hillerød til mødetid ca. 8.00/8.10.

4.   Ventetider om eftermiddagene på skolerne kan afkortes, idet køreplaner for buslinjerne 321 og 323 tilpasses bedre til udringetider på Hanebjerg Skole afd. Gørløse og Brødeskov. Ventetid reduceres med 17-21 minutter, hvorimod korrespondancen til tog i Gørløse bliver knapt så god (12 minutters overgangstid i stedet for 3 min.). Køreplanen for buslinje 322 tilpasses også, så ventetiden bliver kortere, men med lidt dårligere korrespondance til tog. Den vurderes dog fortsat at være god.

5.   Formiddagsforbindelse fra Meløse, St. Lyngby og Skævinge til Hillerød og Frederiksværk kan etableres med flere afgange. På buslinje 324 oprettes daglig tur med forbindelse til Hillerød inden kl. 10.00. Dette imødekommer gymnasieelever med sene mødetider, kørsel til tandregulering og giver flere rejsemuligheder for andre, der skal til læge, indkøb og andre aktiviteter.

6.   Flere afgange om eftermiddagen og aftenen kan etableres med driftsudvidelse på buslinje 324. Der er arbejdet med en løsning med 90-minutters drift kl. ca. 9-19 med fine korrespondancer til både Hillerød og Frederiksværk via Skævinge Station. Merudgiften indgår i den samlede merudgift.

7.   Aftenafgange, der har været uheldige i forhold til tog i Skævinge, tilpasses med bedre forbindelser.

8.   Weekendkøreplan kan tilrettes, så der opnås flere forbindelser til og fra Hillerød og i lokalområdet, med de tider, der er fremkommet som ønsker fra borgergruppen, mens der bliver en tur mindre på buslinjerne 324 og 325. Grundet den nye buslinje 337, kan weekendkørsel på buslinje 321 pr. august anvendes til medfinansiering af justeringerne.

9.   Flere forbindelser til Frederiksværk kan opnås ved den foreslåede omlægning af buslinje 322 og forlænge linjen til Ølsted Station, der giver adgang til lokaltog. Ændringen medfører 4 minutter længere køretid og lidt mere ”kringlet” rute, men skaber forbindelse til Lokalbanen i begge ender af buslinjen. Løsningen vil tilgodese gymnasieelever og andre pendlere til Frederiksværk, med kort tur og korrespondance om morgenen via Ølsted Station. Ændringen medfører 18 daglige forbindelser mod de nuværende 14. Omløbstiden på ruten skal dog holdes indenfor de 60 minutter (se pkt. 1).

10.                       Opstartsproblemer med driften på buslinje 322 om morgenen er allerede forbedret, og der lægges vægt på, at ny linjeføring og køreplaner ikke øger risiko for forsinkelse.

Forvaltningen har anbefalet at imødekomme ønskerne fra borgergruppen i lokalområdet som beskrevet i punkt 1-9 (punkt 10 er allerede forbedret), og afprøve kørslen i en periode, hvorefter passagertal kan bruges til vurdering af udnyttelsen, og indgå til vurdering af behov for tilpasning ift. fremtidigt driftsomfang.

Ovenstående løsninger medfører i en del tilfælde merdrift. Den samlede merdrift i løsningerne medfører således en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. årligt, som forudsætter politisk beslutning.

Før den politiske behandling kan vi dog ikke vide, hvor meget af ovenstående forslag, der evt. besluttes og gennemføres.

Forvaltningen sender dog for en god ordens skyld forslaget til lokalrådene, trods den stramme tidsplan. Vi beklager dette, men har lagt vægt på at prioritere en gennemførelse af løsningerne ift. tidsrammerne for trafikbestilling hos Movia.

Hvis I har bemærkninger, bedes de således være os i hænde senest d. 3. maj kl. 8.00. Idet vi beklager denne korte frist håber vi dog, at I har mulighed for at se på sagen.

Med venlig hilsen

Janne Tinghuus

Ingeniør, trafikbestiller

Trafik, Vej og Park

By & Miljø

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Tlf: 7232 0000

Dir. 7232 2215

E-mail: jati@hillerod.dk

www.hillerod.dk/trafikogveje

(lagt på hjemmeside og facebooksider den 27-04-2016 af Bernt Salzwedell)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26-04-2016.

ORIENTERING OM FLYGTNINGEBOLIGER
– borgermøde torsdag den 28-04-2016 -

Skævinge Lokalråd har modtaget følgende brev, som også er fremsendt til en række borgere omkring det berørte område:

”Vi sendte jer et brev i januar, hvor vi beskrev hvilke placeringer, der er under overvejelse til flygtningeboliger.
Sagen har nu været behandlet i Økonomiudvalget og i Byrådet.
Det er her blevet besluttet, at der skal arbejdes videre med planerne for blandt andet Dyremosegaard.

Det betyder, at der arbejdes videre med at indrette Dyremosegaard med fem enkeltværelser og pavilloner i haven.
Det skal understreges, at det ikke er besluttet, hvor mange mennesker, der skal bo på og ved Dyremosegaard. Tidsrammen ligger heller ikke klar endnu, da der er mange forskellige lokaliteter, der arbejdes videre med.

Som det fremgik af brevet i januar om midlertidige boliger til flygtninge, er der brug for at indrette boliger både på Dyremosegaard og en række andre steder i Hillerød Kommune.

Forvaltningen er i gang med at planlægge i hvilken rækkefølge de nødvendige ombygninger skal sættes i værk. Vi er klar over, at det kan medføre en række spørgsmål hos jer om, hvad der skal ske og hvornår.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et informationsmøde
Torsdag den 28. april, klokken 19-20.30 på Dyremosegaard, Ny Harløsevej 40.

Her vil vi fortælle om planerne, om tidsrammen og erfaringer fra andre steder, hvor vi har etableret midlertidige flygtningeboliger og om det generelle integrationsarbejde i Hillerød Kommune. I vil kunne møde politikere, frivillige og ansatte i Hillerød Kommune.

Med venlig hilsen
Dorte Meldgaard borgmester

Byrådssekretariatet
21. april 2016”
(lagt på Facebook og hjemmesiden den 26-04-2016 af Bernt Salzwedell)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

07-04-2016.

SEPARATKLOAKERING I SKÆVINGE. 

Skævinge Lokalråd har i dag fået følgende information fra Hillerød Forsyning: 

”Separatkloakeringsprojektet i Skævinge fortsætter som hidtil planlagt. Alle, der er omfattet af projektet, og som har modtaget en ny skelbrønd på sin ejendom, vil modtage et brev med en klarmelding om, at man kan påbegynde tilkoblingen til den nye brønd.”

 Med venlig hilsen

 Andreas Rose

Projektleder

Plan og Projekt

(Lagt på hjemmesiden og facebooksiderne den 07-04-2016 af Bernt Salzwedell)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

07-04-2016

Ordinær generalforsamling torsdag den 31-03-2016 klokken 19:00 på Føllegård.

Referat:

1.      Valg af dirigent.

-          Jens Sindberg.

2.      Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.

-          I beretningen blev følgende punkter berørt: Trafiksikkerhed, Skævingemesse, Helhedsplan ”Kultur og Idræt i Skævinge, Separatkloakering, Dyremosegård – og jorden omkring, Dialogmøder med øvrige lokalråd og kommunen samt information til borgerne. Beretningen blev godkendt.

3.      Beretning fra arbejdsgrupperne.

-          Der har ikke været nedsat arbejdsgrupper i det forgangne år.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår til godkendelse.

-          Regnskabet indeholder udelukkende udgifter til Domæne og hjemmeside samt udgifter i forbindelse med generalforsamlingen. Årets underskud er på DKK 969,85, og ultimo beholdning udgør DKK 3.801,95. Regnskabet blev godkendt. Kassereren synes, at vi skal se på hvilke muligheder vi har for at få fundet veje til at få indtægter, så vi også kan fortsætte virket, når den nuværende formue er brugt op.

5.      Budget for det kommende år.

-          Der budgetteres udelukkende med udgifter som anført for 2015, idet Domæne dog dækker mere end 1 år.

6.      Indkomne forslag.

-          Der var ikke indkommet forslag.

7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

-          Bernt Salzwedell modtog genvalg.

-          Carsten Toft-Hansen modtog genvalg.

-          Frank Jensen er valgt for 2 år og fortsætter.

-          Henning Andersen modtog genvalg.

-          Jan Jensen er valgt for 2 år og fortsætter.

-          Jens Sindberg er valgt for 2 år og fortsætter.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter afslutning af generalforsamlingen, Bernt Salzwedell er fortsat formand, Jan Jensen er fortsat næstformand og Carsten Toft-Hansen er fortsat kasserer.

I øvrigt blev det bemærket, at vi i lighed med tidligere praksis kan udvide bestyrelsen i løbet af året, såfremt der måtte være borgere, der får lyst til at indtræde.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

-          Revisor:

-          Olfert Trebbien blev genvalgt.

-          Revisorsuppleant:

-          Thomas Jørgensen blev genvalgt.

9.      Eventuelt.  

-          Vi skal hurtigst muligt have sikret, at vores budskab til Hillerød Kommune om at sikre, at der kan etableres en ringvej/omfartsvej fra Borupvej til Harløsevej og videre til Meløsevej, når der på et tidspunkt sker bebyggelse på Dyremosegrunden, sådan at vi undgår tung trafik igennem byen, at dette kommer med i kommuneplan 2017. Carsten er tovholder.

(lagt på hjemmeside og facebooksider den 07-04-2016 af Bernt Salzwedell)                 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

07-04-2016.

Generalforsamling den 31-03-2016 – Formandens beretning.                     

I det forgangne år 2015 har aktiviteterne i Skævinge Lokalråd koncentreret om nogle få opgaver, hvor vi har forsøgt at sætte fokus på nogle af de emner, som har berørt udviklingen i Skævinge i større eller mindre omfang.

Trafiksikkerhed.

Vi har haft kontakt med Forvaltningen i Hillerød Kommune omkring de ønsker, som vi har til forbedring af trafiksikkerheden i Skævinge. Vi måtte ved årets udgang konstatere, at der i praksis ikke er gennemført et eneste af de ønsker, som vi havde anmeldt.

For få dage siden fik vi en redegørelse fra Forvaltningen om, at en trafiksikkerhedsplan for områderne uden for selve Hillerød by er undervejs, og at man her vil medtage vores ønsker i det omfang, som man finder det nødvendigt.

Det er ret skuffende, at der ikke er opnået konkrete forbedringer, nærmest tværtimod, og at tilsagn om tilbagemeldinger efter møde med Politi ikke overholdes. Vi må håbe på mere succes i 2016.

Det er helt klart, at mange af de forhold, som vi har beskrevet, ikke er dyre og tidskrævende ønsker, men blandt andet er reparationer efter de opgravninger af vejnettet, som har fundet sted i 2014 og 2015, så vejene igen er forsvarlige at færdes på.

Skævingemesse.

Vi deltog med en stand på Skævingemessen, som blev afholdt i april 2015. Det var ikke det helt store antal henvendelser, som vi fik i løbet af dagen, så det er nok et spørgsmål, om vi skal deltage en anden gang, og hvis ja, hvad vi så skal gøre anerledes.

Helhedsplan ”Kultur og Idræt i Skævinge” (eller ”Skævinge Borgercampus”).

Vi har sammen med Føllegård Alive, Skævinge Kunstforening og ISS Skævinge haft møder med Hillerød Kommune, efter at det i byrådet blevet vedtaget, at der blev af sat DKK 400.000 til at udarbejde et projektforslag.

I skrivende stund er vi i projektgruppen, der består af ”os” fra Skævinge, medarbejdere fra Forvaltningen, 2 byrådspolitikere samt konsulenter og arkitekter fra COWI, i gang med at udarbejde et skitseprojekt, der skal være klar til forelæggelse for politikerne med henblik på at få et ”go” til det videre forløb i forbindelse med årets budgetforhandlinger. Stikordet for projektet er p.t. ”Skævinge Borgercampus” ud fra den devise, at der skal skabes rammer for et mødested for alle former for kultur og idræt med udgangspunkt i den eksisterende hal og en opdatering/udbygning i henhold til de behov, som vi her i Skævinge har defineret.

Separatkloakering.

Vi har haft et udmærket samarbejde med Hillerød Forsyning omkring planlægningen og gennemførelsen af den kommunale del af separatkloakering, der har fundet sted på Strøvej med de tilhørende stikveje. Der blev afholdt informationsmøde for de ”ramte” på Føllegård, og efter de tilbagemeldinger, som vi har fået fra beboerne, har samarbejdet og informationsstrømmen under projektgennemførelsen være til gavn for alle parter.

Vi håber, at det nye år vil medføre, at de strækninger, der er blevet beskadiget under opgravningerne, vil blive ny-asfalteret, når de første lag har sat sig, men det er nok et spørgsmål om økonomi og prioritering, om dette vil blive gennemført og i hvilket omfang og hvornår. Vi har heldigvis et medlem af bestyrelsen, som er ”ramt”, og som dermed har kunnet medvirke til at sikre en fornuftig dialog både med Hillerød Forsyning og de øvrige berørte.

Dyremosegård – og jorden omkring.

Vi har deltaget i informationsmøder omkring et projekt ”Bæredygtig Bosætning” med opførelse af såkaldte ”lerhuse” på arealerne omkring Dyremosegård. Man kan læse meget mere om dette projekt på hjemmesiden www.andelstanken.dk.

Projektet har været diskuteret med Byrådet, og p.t. foregår der forhandlinger omkring projektet.

Et andet emne har været anbringelse af flygtninge på Dyremosegård, hvor vi har fået en redegørelse omkring forventet antal flygtninge (5 ”singler” og 8 familier, i alt 37 personer). Det er aftalt med Hillerød Kommune, at der vil blive afholdt borgermøde om emnet i løbet af foråret 2016, før selve processen sættes i gang.

Dialogmøder med de andre lokalråd i kommunen samt byrådsmedlemmer og forvaltningsmedarbejdere.

Vi har i samarbejde med flere andre lokalråd anbefalet, at

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]